Hirurške opcije za plućnu hipertenziju

Transplantacija pluća ili srca/pluća

Transplantacija se pretežno preporučuje pacijentima koji ne reaguju na očekivani način i čije se stanje pogoršava uprkos najjačem obliku terapije, tj prostanoidima (obično intravenski). U slučaju hirurškog zahvata kod plućne hipertenzije, on može da uključi zamjenu srca i pluća ili samo pluća. Obje procedure se obavljaju sa naizgled sličnom stopom preživljavanja. Velika većina pacijenata u cijelom svetu trenutno dobija oba plućna krila.

Da bi se našao na listi za operaciju, pacijent mora da prođe kroz procedure kompleksne procjene. Faktori koji se uzimaju u razmatranje pri procjeni uključuju: starosnu dob, očekivanu starost, ostale komorbiditete, psihološko stanje i način života. Nisu svi pacijenti sa plućnom hipertenzijom pogodni za transplantaciju. Transplantacija može u velikoj mjeri da poboljša kvalitet života i životni vijek. Rizici uključuju odbacivanje organa, čak i dugotrajno, i infekcije. Nakon transplantacije, pacijenti će biti na terapiji protiv odbacivanja do kraja života i moraju periodično da idu na kontrole.

Smanjena dostupnost donatorskih organa predstavlja veoma obziljan problem i to je ključni ograničavajući faktor za operaciju. Još mnogo toga mora da se uradi da bi se podigla svijest u cilju promocije donorstva organa. U nekim evropskim državama, kao što je Austrija, postoji takozvani sistem „odustajanja“ gde je automatski svako donator organa osim ako eksplicitno ne kaže da to ne želi da bude. Lakši pristup transplantaciji može da bude osiguran zakonski donesenim propisima u Evropi.

Plućna endarterektomija

CTEPH je jedini tip ozbiljne plućne hipertenzije koja je potencijalno izlječiva bez potrebe da se poseže za transplantacijom pluća. Plućna endarterektomija (PEA) je hirurška procedura kojom se obstruktivni tromboembolički materijal rezultuje značajnim poboljšanjem (i u mnogim slučajevima normalizacijom) u desnoj ventikularnoj hemodinamici i funkciji. Detaljna pred-operativna evaluacija i odabir, hirurške tehnike i iskustva i pažljivo post-operativno vođenje su najvažniji preduslovi za uspjeh nakon ove intervencije.

Odabir pacijenata za operaciju zavisi od obima i lokacije organizovanih tromba u odnosu na stepen plućne hipertenzije i uzimajući u obzir starost i komorbiditete. Proksimalno organizovani tromb predstavlja idealnu indikaciju dok obstrukcije koje su više distalne mogu da spriječe uspješnu proceduru. Mnogo osoba koje boluju od CTEPH može u potpunosti da se izlječi uz pomoć operacije. Oni i dalje moraju da se podvrgnu redovnim medicinskim testovima i pacijenti će biti na antikoagulantnoj terapiji sve do kraja života.